Daarom Champagneis gevestigd in Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57295379 en onder BTW nummer: NL 8525.20.347.B01

Hierna te noemen Daarom Champagnemet adresgegevens:

Bartholomeus Diazstraat 19-III, 1057 SZ Amsterdam, Nederland

Web: www.daaromchampagne.nl

Email: info@daaromchampagne.nl

 

inhoudsopgave

definities

 

Privacy garantie

Daarom Champagne zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden. Indien u wenst dat Daarom Champagne geen gebruik meer maakt van uw persoonsgegevens kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen aan Daarom Champagne Naar wens zal Daarom Champagne op dat moment uw persoonsgegevens uit haar bestand verwijderen.

Algemene verkoopvoorwaarden Daarom Champagne
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Daarom Champagne zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.daaromchampagne.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk overeengekomen zijn.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Daarom Champagne worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Daarom Champagne ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Daarom Champagne heeft te allen tijden het recht om deze voorwaarden te wijzigen

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
1.2 Alle prijzen en aanbiedingen van Daarom Champagne zijn vrijblijvend. Daarom Champagne behoudt zich altijd het recht voor om aanbiedingen in te trekken in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Daarom Champagne. Daarom Champagne is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de bestelling te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rietvedlwines.com dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Daarom Champagne heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Als u hierdoor wordt benadeeld, zullen wij u per email berichten. U heeft dan het recht om uw bestelling te annuleren.
2.4 Daarom Champagne verstrekt géén alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.
2.5 Daarom Champagne streeft er altijd naar om bestellingen binnen 48-72 uur uit te leveren. Daarom Champagne is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging dan wel vervroeging die optreedt bij de bezorging door een pakkettendienst of PostNL.
2.6 Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Daarom Champagne behoudt zich het recht voor om producten te vervangen door kwalitatief gelijkwaardige producten indien een product voortijdig uitverkocht raakt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten en inclusief assembleren/handeling en verpakkingsmateriaal.
3.2 Daarom Champagne is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 Voor particulieren: Een bestelling wordt pas in behandeling genomen wanneer de betaling bij de bank is geregistreerd. Hierdoor kan uitstel van de afleverdatum optreden.
3.4 Voor bedrijven: Een bestelling wordt direct in behandeling genomen en de BTW-factuur wordt vooraf verzonden. Betalingen dienen voor aflevering te zijn voldaan. Hierdoor treedt er in principe geen vertraging van de afleverdatum op mits alle gegevens juist en naar waarheid zijn ingevuld en de betaling door Daarom Champagne is ontvangen.
3.5 Indien er door Daarom Champagne een afwijkende betaalprocedure is opgesteld zal dit schriftelijk door beide partijen moeten zijn overeengekomen en zullen de betaalvoorwaarden in artikel 3.4 niet van toepassing zijn.

3.6 Daarom Champagne behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren als gevolg van veranderingen in btw en/of accijnstarieven.

Artikel 4. Levering
4.1 Te vroege of te late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de afleverdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
4.2 Wijnbezorgservice.nl bezorgt alleen op afleveradressen in Nederland mits anders is overeengekomen. De feitelijke bezorging vindt plaats door een landelijke pakkettendienst of PostNL en PostNL Pakketservice, derhalve zijn de bezorgingvoorwaarden van de de ingezette bezorgingdienst en/of PostNL van toepassing.
4.3 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Daarom Champagne totdat aan volledige betaling is voldaan.
4.4 Daarom Champagne en haar medewerkers streven naar een levertermijn van 48-72 uur na ontvangst van uw bestelling. Wel zijn er uitzonderingen indien u als betalingswijze betalen per bankoverschrijving heeft gekozen. De goederen worden dan pas verzonden na een schriftelijk bewijs van de bank dat uw betaling is binnengekomen. Hierdoor kan er vertraging ontstaan in de aflevertermijn.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid 
5.1
 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Daarom Champagne te retourneren, onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product in de originele verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Daarom Champagne zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de verpakking- en verzendkosten binnen 4 weken retourneren.
5.2 Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer het product nog niet door Daarom Champagne is verzonden. Daarom Champagne zal het door u daarvoor betaalde bedrag minus de administratiekosten (zijnde 3% van het aankoopbedrag) binnen 4 weken retourneren.
5.3 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Daarom Champagne te retourneren. Daarom Champagne zal dan zo spoedig mogelijk zorg dragen voor vervanging.
5.4 Daarom Champagne behoudt het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van Daarom Champagne zijn beschadigd.<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Daarom Champagne, dan wel tussen Daarom Champagne en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Daarom Champagne, is Daarom Champagne niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Daarom Champagne

Artikel 7. Garantie & Retournering
7.1 Op de door Daarom Champagne geleverde producten bestaat een garantie indien dit is aangegeven bij de omschrijving van het product of op de Daarom Champagne website.
7.2 Retournering van de geleverde goederen kan uitsluitend plaatsvinden indien hiervoor geldende redenen voor zijn zoals breuk, bedorven artikelen of andere soortgelijke redenen. De artikelen kunnen onder rembours worden terug verzonden aan Rietveld Wines BV, T.a.v.: Afdeling Daarom Champagne ,  Ravenswade 150 t, 3439 LD, Nieuwegein met de vermelding van uw ordernummer. Voorafgaande aan de goedkeuring van een retourname dient u contact op te nemen met 030-6560696 en zullen wij indien nodig bewijsmateriaal vragen alvorens u de artikelen retour kunt sturen. Bij retourname kunt u een keuze maken uit het ontvangen van een nieuw artikel of retournering van het orderbedrag van het betreffende artikel

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
8.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Daarom Champagne ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks dat Rietveld.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Intellectueel eigendom:
9.1 Het intellectuele eigendomsrecht van de website van Daarom Champagne, inclusief het ontwerp van de website, teksten en afbeeldingen, berust bij Rietveld Wines BV, Ravenswade 150 t, 3439 LD te Nieuwegein. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Daarom Champagne is niet toegestaan.

Artikel 10. Bescherming persoonsgegevens:
10.1 Door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer en om u toekomstig van aanbiedingen te voorzien geheel voor eigen gebruik van Daarom Champagne
10.2 De aan Daarom Champagne verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings zullen door Daarom Champagne niet aan derden verkocht of verhuurd worden. Indien u uit ons (e-mail-)bestand verwijderd wenst te worden kunt u dit schriftelijk aangeven waarna uw adres per omgaande uit ons bestand verwijderd wordt.
10.3 Verwerking van deze gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving

Artikel 11. Abonnementen

11.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

11.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

11.3 Betaling op het champagneabonnement geschiedt vooraf per kwartaal.

11.4 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

11.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft Daarom Champagne behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf an de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening brengen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Voor vragen en/of opmerkingen verzoeken wij u contact op te nemen met info@daaromchampagne.nl

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.

No products in the cart.